Regulamin realizacji Bonów upominkowych

REGULAMIN REALIZACJI „BONÓW UPOMINKOWYCH”

Firma jubilerska RAMID Danuta Łukaszewicz

Firma jubilerska RAMID Danuta Łukaszewicz, z siedzibą przy ul. Bydgoska 36, 89-100 Nakło nad Notecią, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem REGON: 362631556, zwany dalej Ramid, w związku z wprowadzeniem do swojej oferty Bonu upominkowego ustanawia regulamin, zwany dalej Regulaminem, o treści następującej:

§1 Przedmiot regulacji

 1. Regulamin określa tryb realizacji „Bonu upominkowego” (dalej również jako „Bon”) emitowanych przez Ramid, o ile to nabycie lub realizacja nie została uregulowana w odrębnej umowie zawartej na piśmie.
 2. Bony upominkowe emitowane są przez Ramid w nominałach 50 zł, 100 zł, 200 zł, 250 zł oraz 500 zł.
 3. Ramid opatruje Bony upominkowe datą ważności naniesioną na druku Bonu.
 4. Bon upominkowy stanowi znak legitymacyjny w rozumieniu obowiązujących przepisów, realizowany na warunkach wskazanych w Regulaminie.

 

§2 Bon upominkowy

 1. Bonem upominkowym w rozumieniu Regulaminu jest druk, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) został wystawiony przez Ramid, według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, opatrzony numerem seryjnym,

2) nie dokonano w nim jakiejkolwiek zmiany, w tym przerobienia, podrobienia, uzupełnienia lub usunięcia jakiegokolwiek elementu,

3) który został aktywowany, („Aktywacja”)

4) nie nastąpiła jego dezaktywacja, („Dezaktywacja”).

 1. Nie stanowi Bonu upominkowego w rozumieniu Regulaminu druk, który nie spełnia wymogów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 

§3 Zakup Bonu upominkowego

 1. Zakup Bonu upominkowego następuje po cenie nominalnej. Przy zakupie Bonu upominkowego nie są uwzględniane żadne rabaty, a w tym takie, które mogłyby przysługiwać Nabywcy Bonu zgodnie z aktualną polityką rabatową Ramid.
 2. Ramid wystawi Nabywcy Bonu upominkowego dokument potwierdzający zakup Bonu upominkowego, który na podstawie obowiązujących przepisów będzie odpowiadał charakterowi Bonu upominkowego, wskazanemu w § 2 Regulaminu.

 

 §4 Aktywacja i Dezaktywacja

 1. Ramid dokonuje Aktywacji Bonu upominkowego niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty odpowiadającej wartości nominalnej Bonu upominkowego.
 2. Dezaktywacja Bonu upominkowego następuje:

1) automatycznie, bez potrzeby składania jakichkolwiek oświadczeń, wskutek upływu daty ważności, wskazanej na druku Bonu upominkowego,

2) wskutek czynności Ramid dokonanej na wniosek Nabywcy, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia wniosku przez Nabywcę, pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres ramid.sklep@gmail.com przy czym Nabywca taki wniosek może złożyć osobiście w salonie Ramid w dni robocze od godz. 10.00 do godz. 17.00, wyłącznie z powodu utraty Bonu upominkowego.

 

§5 Realizacja Bonu upominkowego

 1. Ramid zobowiązuje się zrealizować każdemu posiadaczowi Aktywowany Bon upominkowy:

1) w salonie firmowym Ramid,

2) przed upływem daty ważności, która jest wskazana na druku Bonu upominkowego,

3) poprzez wydanie w zamian za Bon upominkowy towarów, znajdujących się w chwili realizacji Bonu w Salonie, za aktualną cenę brutto tych towarów, nie wyższą niż wartość nominalna Bonu upominkowego, przy czym:

 1. a) Bon upominkowy nie podlega wymianie na gotówkę,
 2. b) jeżeli cena brutto wydawanych towarów jest wyższa, niż wartość nominalna Bonu upominkowego osoba realizująca Bon uiszcza różnicę w formie pieniężnej - gotówką lub w inny akceptowany prawnie sposób,
 3. c) Ramid uwzględni, przy realizacji Bonu upominkowego rabaty, które przysługują Nabywcy zgodnie z aktualną polityką rabatową RAMID,
 4. d) w zakresie zgodnym z przepisami nie są uwzględniane, przy realizacji Bonu upominkowego, inne bony rabatowe, kupony rabatowe, czy znaki legitymacyjne, których Regulamin  wyklucza realizację wspólnie z Bonem upominkowym.
 5. Ramid ma prawo odmówić realizacji płatności Bonem upominkowym w przypadku upływu terminu ważności Bonu upominkowego, braku możliwości realizacji płatności Bonem upominkowym (np. na skutek jego zagubienia lub uszkodzenia).
 6. Nabywca jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Bonu upominkowego. Ramid nie ponosi odpowiedzialności za Bony upominkowe, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone z przyczyn innych niż leżące po stronie Ramid. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia, o których mowa powyżej Bon upominkowy nie podlega odtworzeniu.

 

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące odmowy zrealizowania Bonu upominkowego należy przesyłać listownie na adres:
  Firma jubilerska RAMID Danuta Łukaszewicz, ul. Bydgoska 36, 89-100 Nakło nad Notecią lub złożyć na piśmie w Salonie. Reklamacja powinna zawierać:

1) datę i adres salonu w którym nie zrealizowano Bonu upominkowego,

2) dane osoby składającej reklamację, w tym jej adres lub adres poczty elektronicznej,

3) numer seryjny Bonu upominkowego.

W razie złożenia reklamacji niekompletnej Ramid zwróci się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie, o ile podane są dane wystarczające do kontaktu z osobą składającą reklamację.

 1. Ramid zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację (która zawiera wszystkie elementy wskazane w pkt. 1 niniejszego paragrafu) nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformować składającego reklamację, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres elektroniczny wskazany w reklamacji o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia.
 2. W wyniku uznania Reklamacji Ramid dokona realizacji Bonu upominkowego, zgodnie z Regulaminem, a jeżeli w trakcie rozpatrywania reklamacji upłynął termin, w którym Bon można było zrealizować, wyda Bon upominkowy w nominale odpowiadającym Bonu, którego termin realizacji upłynął, z terminem (datą) ważności odpowiadającym czasowi, który upłynął na rozpatrzenie reklamacji.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona w Salonie firmowym Ramid oraz na stronie internetowej Ramid: www.Jubiler-Ramid.pl.
 2. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.
 3. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Waluty
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Shoper Inpost Kurier) już od 1 000,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl